• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:

äâîø äâãåì ùì ëåëá ðåìã!

ãéàðä âåìáé òìúä
: 0 :
: 04:20:55, 12/09/10
": inbar


:

ëîä æîï àúí ðîöàéí òì äîçùá áéåí ?

+
+ : 303

øåðàìãå: "øå

3.7

ãòä àéùéú - Linkin

4.3

äñøèéí äçîéí ù

3

éöç÷é: çæøúé ë

3

:
  • |
  • |
  • |
  • |
0

ìééãé âàâà

äæîøú äîúàôééðú áùéòø áìåðã äåôéòä áùðú 2005 áîåòãåðé ìéìä, áîèøä ìñçåó î ...
: 0 : 0 ": ôàåðãøñ

4

Linkin Park - Hybrid Theory - ñé÷åø

àçú äìä÷åú ùðåúðåú áøàù ùåá, åùåá, îâéòä áñé÷åø ìàìáåí Hybrid Theory. ëï, àæ îä ...
: 1 : 4 ": Netanel

3

2 ñéðâìéí çãùéí ìîùä ôøõ

îä ëáø ìà ðàîø òì îùä ôøõ, åòëùéå äåà éåöà áàìáåí çãù åàðçðå îáéàéí ìëí à ...
: 0 : 3 ": aviram

4

ãòä àéùéú - Linkin Park Metaora

ìä÷ä îãäéîä, ùðåèä ìëéååï äøå÷, ãáø ùâåøí ìäøáä àðùéí ìëðåú àåúí ...
: 4 : 4 ": Netanel

: 1

2010 © - ! .
, .