• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:

øåðàìãå: "øåöä ìùç÷ áøéàì"

ùáåòééí ìàçø ùðúï
: 0 :
: 17:02:00, 5/06/08
": aviram


:

ëîä æîï àúí ðîöàéí òì äîçùá áéåí ?

+
+ : 303

øåðàìãå: "øå

3.7

ãòä àéùéú - Linkin

4.3

äñøèéí äçîéí ù

3

éöç÷é: çæøúé ë

3

:
  • |
  • |
  • |
  • |
4

ãòä àéùéú - Linkin Park Metaora

ìä÷ä îãäéîä, ùðåèä ìëéååï äøå÷, ãáø ùâåøí ìäøáä àðùéí ìëðåú àåúí ...
: 4 : 4 ": Netanel

3

äñøèéí äçîéí ùì ä÷éõ!

àæ ä÷éõ äúçéì, äâéò äæîï ìöàú ÷öú îäáøéëä åììëú ì÷åìåðåò, äáàðå ìëí áëú ...
: 1 : 3 ": aviram

3

éöç÷é: çæøúé ëãé ìäâéò ììéâä âãåìä îôä, ìà áâìì âòâåòéí

äçìåõ ùåîø äîñåøú ùìà øöä ìçúåí òì äçåæä áéîé áéï äîöøéí åìôé ëê çúí àúî ...
: 0 : 3 ": Aviran

4

"áâãé äîìê äçãùéí"

øåðàìãéðéå, äâàåï äáøæéìàé, òåáø ìîéìàï. ñéåîä ùì ú÷åôä áëãåøâì äòåìîé. ...
: 0 : 4 ": idodror

4

áéú"ø Vs ÷øà÷åá - âåîìéï

áéåí øáéòé äàçøåï òìúä áéú ...
: 1 : 4 ": idodror

3

âáéò äèåèå éåöà ìãøê

ìàçø äîåï çéìå÷é ãòåú áéï ääúàçãåú ìëãåøâì ìáéï äîåòöä ìäñãø ääéîåøéí ...
: 0 : 3 ": idodror

3

àçøé äù÷è îâéòä äñòøä

îøâò ääãçä ùì áéú ...
: 1 : 3 ": idodror


2010 © - ! .
, .