• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:

øåðàìãå: "

3.7

ãòä àéùéú - Li

4.3

äñøèéí äçîé

3

éöç÷é: çæøúé

3

"áâãé äîìê

4.2

áéú"ø Vs ÷ø

4

ãòä àéùéú - Linkin Park Metaora
: 05:36:33, 6/06/08 :: ": Netanel :: : îåæé÷ä

ìä÷ä îãäéîä, ùðåèä ìëéååï äøå÷, ãáø ùâåøí ìäøáä àðùéí ìëðåú àåúí

ãòä àéùéú òì äàìáåí:

àéùéú, îàåã ðäðéúé.
àðé îàåã àåäá àú äìä÷ä 'Linkin Park'.
àäáúé àåúí òåã áâéì ëìåí.
ìä÷ä îãäéîä, ùðåèä ìëéååï äøå÷, ãáø ùâåøí ìäøáä àðùéí ìëðåú àåúí "òìåáéí".
ìîøåú ùàðé çåùá ùàúí àðùéí ùîëðéí àú äìä÷ä "òìåáä" äí òìåáéí áòöîí.
ìîä?
ãáø øàùåï ëé ìëì àçã éù èòí àçø. éëåì ìäéåú ùäí àåäáéí ìùîåò îæøçéú. åàðé àéùéú ìà àåäá îæøçéú.
àðé ðåèä ìøå÷,îèàì,èøàðñéí åë'å åë'å, àáì øåá äàðùéí ùàðé îëéø åçáøé ìñôñì äìéîåãéí àåäáéí áòé÷ø îæøçéú åäéô äåô.
ãáø ùîåëéç ùéù ìàðùéí èòîéí ùåðéí ìâîøé. î÷öä ì÷öä.

ìëï ëì àìä ùîëðéí àú äìä÷ä "òìåáä", àðé îá÷ù ùâí àúí ú÷øàå òã äñåó. áîéãä åàúí ìà îòåðéðéí, ëôúåø ä"÷åãí" åäàé÷ñ úîéã ìöéãëí. äçìèä ùìëí îä ìòùåú.
ìëì àìä ùòãéï ÷åøàéí, ÷åãí ëì, úåãä ëîåáï :)
àçøé æä, ðçæåø ìòðéï:
ìéð÷éï ôàø÷ äí ìä÷ú øå÷. ëîåáï ùàôùø ìøàåú àú æä òì äàìáåí ùìäí.
àðé àéùéú îîù ðäðéúé îäàìáåí.

àðé òãéï ìà éëåì ìäôñé÷ ìùîåò. àðé ôùåè îú òì æä. åâí àåúí àðùéí ùàéï ìäí äëé èòí ëîå ìé, àðé î-à-å-ã îîìéõ ìëí ø÷ ìðñåú.
äàô÷èéí - îöåéðéí. îîù äøâùúé ëàéìå àðé îúàäá îçãù ëîå áëéúä à' :)
÷åìåú ø÷ò - îîù, àéï îéìéí! ðäãø.
ùéøä - úðñå, úøàå åììà ñô÷ úúàäáå.

öéåï ñåôé îãòä àéùéú ùìé:
4.5 îúåê 5.

øùéîú ùéøéí:
Breaking The Habit
Don't Stay
Easier To Run
Faint
Figure
Foreword
From The Inside
Hit The Floor
Lying From You
Nobody's Listening
Numb
Session
Somewhere I Belong

 

 

 

:   (" 6 )  
4
îðäáñæ
îðäáñæ - éôä
1# 08:11:08 | 4/08/08
âí àðé îú òì äìä÷ä äæåú àúä éåãò àéôä àôùø ìé÷ðåú ãéñ÷ ùìäí?
Netanel
Netanel - úùåáä
2# 13:55:48 | 14/08/08
àðé ìà éåãò àéôä àúä âø åàðé ìà îîù îëéø øùúåú.
àáì úðñä àú Tower Records.
ôòí ÷ðéúé ùí àìáåí ùì Serj Tankian.
KidJ
KidJ - àçìä ëúáä
3# 17:31:26 | 27/12/08
àçìä ëúáä,
äù÷òä
úåãä!
test
test - úåãä
4# 18:56:41 | 24/02/09
àçìä ëúáä

2010 © - ! .
, .